Skip to content
forklift

ตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ ก่อนใช้งาน

  • by

ก่อนเริ่มกะ ผู้ควบคุมรถโฟล์คลิฟท์ควรป้องกันตนเองและเพื่อนร่วมงานจากอันตรายโดยทำการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่ารถ forklift ใช้งานได้และอยู่ในสภาพการทำงานที่ปลอดภัย… Read More »ตรวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ ก่อนใช้งาน